ТУШААЛЫН НЭРБАТЛАГДСАН ОНДУГААРТАТАХ
МТШХХГ-ын зөвлөлийг байгуулах, даргын зөвлөлийн хурлын дэгийг батлах тухай
2012
№22
Шуудан харилцаа холбооны үйлчилгээ үзүүлэгчдийн Зөвлөл байгуулах тухай
2012
№32
МТҮП-ийн Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай
2012
№34
Интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн орон тооны бус Зөвлөл байгуулах тухай
2012
№37
Радио давтамж ашиглах журам батлах тухай
2012
№38
Радио давтамжын ашиглалтын нэгдсэн бүртгэл хөтлөх журам батлах тухай
2012
№39
МТШХХГ-ын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
2012
№63
ҮДТ УТҮГ-аас төрийн байгууллагад үйлчилгээ үзүүлэх журам батлах тухай
2012
№83
Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай
2012
№89
МТШХХГ-ын гадаад албан томилолтын журам батлах тухай
2012
№95
Үндэсний радио давтамжийн зурвасын төлөвлөлт
2013
№37
Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт оруулах тухай
2013
№66
Төрийн байгууллагуудын мэдээллийн санг шилжүүлэн төвлөрүүлэх журам
2013
№92
Орон тооны бус зөвлөл батлах тухай
2013
№100
БНҮҮС-ийн дүрэм шинэчлэн батлах тухай
2013
№107
БНҮҮС-ийн орон тооны бус хяналтын зөвлөлийг шинэчлэн батлах тухай
2013
№109
МТҮП-ийн дүрмийг батлах тухай
2013
№116
Гамшгаас хамгаалах мэдээлэл, харилцаа холбооны улсын албаны тухай
2013
№130
Ёсзүйн хороо байгуулах тухай
2013
№142
Хүний эрхийг хангах үндэсний хорооны салбар хорооны дүрэм батлах тухай
2013
№159
МТШХХГ-ын Ёсзүйн хорооны ажиллах журам
2013
№194
Гамшгаас хамгаалах мэдээлэл, харилцаа холбооны улсын албаны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
2013
№239
МТШХХГ-ын Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт оруулах тухай
2013
№240
Мэдээлэл, холбооны технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох зөвлөлийн дүрэм
2013
№243
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№13
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№14
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№15
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№16
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№21
Хөтөлбөр батлах тухай
2014
№25
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№28
Төлөвлөгөө, жагсаалт батлах тухай
2014
№47
Шагналын журам,тэмдгийн загвар батлах тухай
2014
№49
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№68
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№72
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№73
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№77
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№82
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№84
Зохион байгуулах хороо байгуулах тухай
2014
№90
Гадны иргэдийг нэвтрүүлэх журам батлах тухай
2014
№108
Бэлгэдлийн загвар,тодорхойлолт, хэрэглэх заавар батлах тухай
2014
№110
Ажлын цаг ашиглалтанд хяналт тавих журам батлах тухай
2014
№111
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№117
Журам батлах тухай
2014
№122
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№123
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№127
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№128
Удирдах зөвлөл бүрэлдхүүн
2014
№137
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№154
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2014
№155
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2015
№100
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2015
№108
Салбарын 95 жилийн ойн арга хэмжээг тэмдэглэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
2015
№114
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2015
№115
Төсөв боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
2015
№117
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2015
№118
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2015
№125
Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
2015
170
Албан тушаалын цалинг бууруулах тухай
2015
3
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
2015
201
Цалин бууруулах тухай
2015
212
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
2015
214
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
2015
216
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
2015
230