Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газраас Кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөлд олон нийтээс санал авч байна. Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага та бүхэн доорх хуулийн төсөлд өгөх саналаа solongo@cita.gov.mn болон baldansambuu@cita.gov.mn хаягаар ирүүлж, бидэнтэй хамтран ажиллахыг хүсч байна.