Үйл ажиллагааны чиглэл

Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлэг, нийгмийн мэдээллийн сүлжээ, цахим хуудас, контент, цахим боловсролын чиглэлээрх бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, мэдээлэл түгээх дэвшилтэт технологийг нутагшуулах, хөгжүүлэх, бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжилтийг зохицуулах

Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг

Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах

Нийгмийн мэдээллийн сүлжээ болон цахим хуудас, интернэтээр дамжиж байгаа бүх төрлийн контентийг хөгжүүлэх бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах

Цахим орчны аюулгүй байдлын талаар бодлогын удирдамжаар хангах, мэргэжил, арга зүйн зөвлөмж өгөх

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн зөв зохистой хэрэглээний соёлыг төлөвшүүлэх, цахим орчин, нийгмийн мэдээллийн сүлжээг ашиглах иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлэх бодлого, зохицуулалтын орчныг бүрдүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах

#Радио, телевиз, нийгмийн мэдээллийн сүлжээний бодлого, зохицуулалтын газар
1А.ЗолзаяаГазрын дарга208zolzaya@cita.gov.mn
2Э.БямбасүрэнАхлах мэргэжилтэн207312835byambasuren@cita.gov.mn
3Б.УндралМэргэжилтэн207312835undral@cita.gov.mn
4П.ПүрэвсүрэнМэргэжилтэн207312835purevsuren@cita.gov.mn
5Ч.Болор-ЭрдэнэМэргэжилтэн207312835bolorerdene@cita.gov.mn