Энэхүү газрын үйл ажиллагаа нь мэдээллийн технологи, харилцаа холбоо, шуудан, радио давтамж, сансрын технологийн салбарын хөгжлийн бодлого, стратеги, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд оршино.

Холбоо барих утас: 11-331621