Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологи, Мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит хийх эрх олгох журмын төсөл болон аудит хийх аргачлалын төсөлд олон нийтээс санал авч байна. Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага та бүхэн доорх хуулийн төсөлд өгөх саналаа orolzod@cita.gov.mn болон ugtakhbayar@cita.gov.mn х хаягаар ирүүлж, бидэнтэй хамтран ажиллахыг хүсч байна.