Хууль, дүрэм журмын төсөл, хэлэлцүүлэг

Дүрэм журам