БАРИМТ БИЧГИЙН НЭРБАТЛАГДСАН ОГНООТАТАХ
1Монгол Улсад үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр 2008-20152007
2Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийг 2007-2020 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө2007
3Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого2008
4МУ-д интернэт протоколд суурилсан телевизийн үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд баримтлах чиглэл2009
5МУ-д хөдөлгөөнт телевизийн үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд баримтлах чиглэл2009
6Монгол улсад интернет протоколд суурилсан телевиз (IPTV)-ийн үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд баримтлах чиглэл2009
7Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр2010
8Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг тоон технологид шилжүүлэх хөтөлбөр2010
9Төрөөс өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого2010
10МУ-д тоон радио өргөн нэвтрүүлгийг нэвтрүүлэхэд баримтлах чиглэл2011
11Монгол улсад телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг тоон системээр дамжуулахад  баримтлах чиглэл2011
12Өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээ үндэсний хөтөлбөр2011
13Өрх бүрт шуудан хөтөлбөр2011
14Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2012-20162012
15ЗГҮАХ батлах тухай 2012-20162012
16Монгол Улсын үндэсний хиймэл дагуул хөтөлбөр2012
17Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл2012
18Цахим засаг үндэсний хөтөлбөр2012
19Үндэсний радио давтамжийн зурвасын төлөвлөлтийг батлах тухай2013
20МТШХХГ-ын төрийн албан хаагчийн сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр2013
21Сүлжээний нэгдсэн төлөвлөлт батлах тухай2013
22МТШХХ-ны салбарын төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр2014
23Нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг ашиглах талаар төрөөс баримтлах бодлогын чиглэл2015
24Монгол Улсад радио өргөн нэвтрүүлгийн тоон технологид шилжүүлэх баримтлах чиглэл2017
25“Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого-2025”-ын хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө2017
26Мэдээлэл, харилцаа холбооны бодлoгын зөвлөлийн зөвлөмж-02 201801182018
27Мэдээлэл, харилцаа холбооны бодлогын зөвлөлийн зөвлөмж-03 201802082018
28Төрийн үйлчилгээний цахим, машины ашиглалт, үйлчилгээний журам2017
29Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөр2019
30Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө2019
31Нээлттэй өгөгдлийн талаар баримтлах бодлогын чиглэл2019