Энэхүү хэлтэс нь газрын даргаас шууд чиг үүрэг авч ажиллах бөгөөд байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, дотоод аудит хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгч ажиллана.

Холбоо барих утас: 11-310539