2016 оны 7 дугаар сар.

 “Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвч”-ийн дагуу Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 4 тоот тогтоолоор Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын орон тооны дээд хязгаарыг баталсан. “Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн хөтөлбөрийг батлах тухай” Ерөнхий сайдын 2016 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн 69 тоот захирамжаар Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын зохион байгуулалтын бүтцийг дор дурдсанаар баталсан болно. Үүнд: а)  Харилцаа холбоо, шуудангийн бодлого, зохицуулалтын хэлтэс (Сансрын холбооны асуудал хариуцсан нэгжтэй); б) Мэдээллийн технологийн бодлого, зохицуулалтын хэлтэс (Систем нэгтгэлийн асуудал хариуцсан нэгжтэй); в)  Радио, телевиз нийгмийн сүлжээний бодлого, зохицуулалтын хэлтэс;  г) Захиргаа, удирдлагын хэлтэс (гадаад хамтын ажиллагааны нэгж, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын нэгжтэй);

Дэлгэрэнгүй

2014 оны 2 дугаар сар.

УИХ-ын 2014 оны 75 дугаар тогтоолоор “Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвч”-ийн дагуу Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 387 тоот тогтоолоор Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газрын орон тооны дээд хязгаарыг баталсан. “Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн хөтөлбөрийг батлах тухай” Ерөнхий сайдын 2015 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 40 тоот захирамжаар Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газрын зохион байгуулалтын бүтцийг дор дурдсанаар баталсан болно. Үүнд: а)  Харилцаа холбоо, шуудангийн хөгжлийн хэлтэс (Сансрын холбооны асуудал хариуцсан нэгжтэй); б) Мэдээллийн технологийн хэлтэс (Инновацийн асуудал хариуцсан нэгж, Цахим засгийн хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан нэгжтэй); в)  Төрийн захиргааны удирдлага, хамтын ажиллагааны хэлтэс; г)  Төслийн удирдлагын хэлтэс; д) Хяналт-шинжилгээ, статистикийн хэлтэс. Энэ хугацаанд Засгийн газрын бодлоготой уялдуулан 7 зорилтыг дэвшүүлэн ажилласан бөгөөд дээрх зорилтын хүрээнд Монгол Улсын Үндэсний хиймэл дагуул хөтөлбөр”-ийг Засгийн газрын тогтоолоор батлуулсан. Монгол Улсын их хурлаас баталсан “Цахим гарын үсгийн тухай” хуулийн хүрээнд тоон гарын үсгийн талаар баримтлах бодлогыг батлан, тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох асуудлыг шийдвэрлэлээ.          Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар 2025 он хүртэл баримтлах бодлогыг боловсруулан, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлээд байна.        Монгол Улсын “Мэдээлэл холбооны үндсэн сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл” төслийн хүрээнд 2014 онд 6652 км шилэн кабель татаж, нийт 133 аймаг, сумдад тоног төхөөрөмжийг шинээр суурилуулан, Монгол Улсын 21 аймаг, 160 сум сууринд нийт 19257 км шилэн кабелийн сүлжээтэй болсон.  Мөн Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК-тай хамтран орон нутагт интернэтийн үнийг гурав дахин хямдруулж, хурдыг нь хоёр дахин нэмэгдүүлэх шийдвэрийг Засгийн газрын 2012 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаар гаргуулснаар үр дүнд нь цахим үйлчилгээний хувьд хот хөдөөгийн ялгаа арилж, төрийн цахим үйлчилгээг иргэд байршлаасаа үл хамааран  цаг алдалгүй, түргэн шуурхай хүртэх зэрэг олон таатай боломж нээгдсэн болно. Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 67 дугаар хуралдааны шийдвэрийн дагуу хөдөө орон нутагт хэрэглэгчийн интернетийн доод хурдыг 300kбит/сек, үнэ тарифыг 17600 төгрөг болгосон. “Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг тоон технологид шилжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2014 оны 7-р сарын 31-ний өдөр анологи өргөн нэвтрүүлгийг тоон системд бүрэн шилжүүллээ.        Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2012 оны 4 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 101 тоот тогтоолоор батлагдсан “Цахим засаг үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд  “Иргэдийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг хянах мэдээллийн систем бий болгох” төслийг 2012 оноос, “Иргэдийн өргөдөл гомдлынухаалаг тайлангийн систем нийлүүлэх” төслийг 2013 оноос эхлэн тус тус хэрэгжүүлж 2014 оны 5 дугаар сард улс даяар нийт 108 ширхэг төрийн үйлчилгээний цахим машин /ТҮЦ/-ыг байрлуулж, мэдээллийн системийг суурилуулж төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүнд сурталгүй, түргэн шуурхай хүргэх боломжийг бүрдүүлэв.   Монгол Улсын Засгийн газраас өгсөн чиглэлийн дагуу  www.ezasag.mn сайт ажиллуулж эхэлснээр эхний ээлжинд иргэд гар утас, таблет, зөөврийн компьютерээс төрийн 25 үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлсэн. Цаашид төрийн 167 үйлчилгээг цахимаар хүргэх боломжтой болж байгаа бөгөөд энэ нь төрийн шуурхай үйлчилгээний төрөл 10 дахин нэмэгдэж, хүнд суртлыг 10 дахин багасгаж байгаа болно. Шилэн дансны тухай хуулийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж эхлэхтэй холбогдуулан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журам”-тай танилцаж Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн төслийг боловсруулав. Уг журмыг 2014 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар батлуулав. Мөн хуулийн хэрэгжилттэй холбогдуулан төрийн захиргааны төв байгууллагуудад зааварчилгаа, мэдээлэл өгч ажиллах ажлын хэсгийг тус газрын даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн 313 тоот тушаалаар байгуулан ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй

2012 ОНЫ 08 ДУГААР САР

УИХ-ын 2012 оны сонгуулийн дараа Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн шинээр байгуулагдаж Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн 06 тоот тогтоолоор Засгийн газрын тохируулагч агентлаг- Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбоо, технологийн газар татан буугдаж, Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газар нэртэйгээр байгуулагдаж, Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн хөтөлбөрийг батлах тухай Ерөнхий сайдын 2012 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн 26 тоот захирамжаар батлуулав. Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газрын зохион байгуулалтын бүтэц: а) Шинэчлэлийн бодлого, төлөвлөлтийн газар /Мэдээллийн технологи, инновацийн хэлтэс болон Сансар, радио холбооны хэлтэстэй/; б) Бодлогынхэрэгжилтийгзохицуулах газар /Төсөл хөтөлбөрийн хэлтэстэй/ в) Төрийн захиргааны удирдлага, хамтын ажиллагааны газар; г) Хяналт-шинжилгээний газар /Статистик, мэдээллийн хэлтэстэй/  

Дэлгэрэнгүй

2008 ОНЫ 12 ДУГААР САР

Засгийн газрын бүтэц өөрчлөгдөж Засгийн газрын 2008 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 64 дүгээр тогтоолоор тус газрын нэр, бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг шинээр баталж, Мэдээлэл, шуудан харилцаа холбоо, технологийн газар болов.

Дэлгэрэнгүй

2008 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САР

Ерөнхий сайдын 2008 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 04 тоот захирамжаар “Монгол Улсад бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо бий болгох” үндэсний хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжилтийг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий байнгын ажиллагаатай Үндэсний хороо байгуулагдаж, тус газрын төлөөлөл бүрэлдэхүүнд нь оров.

Дэлгэрэнгүй

2007 ОНЫ 12 ДУГААР САР

Олон улсын интернэтийн урсгалын хурд, багтаамжыг 2004 онтой харьцуулахад 33 дахин /78 Мб/сек-2,5 Гбит/сек/, интернэтийн урсгалын бөөний үнийг 15 дахин дахин /2300 ам.дол-150 ам.дол/ бууруулав. Монгол Улс үүрэн телефон холбооны 1 сая хэрэглэгчтэй болж, бүх сумдад үүрэн телефон холбооны сүлжээ, үйлчилгээ нэвтрэв.

Дэлгэрэнгүй

2007 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САР

“Монгол Улсын Засгийн газраас тус газраас санаачилсан “Хүүхэд бүрт зөөврийн компьютер” төслийг дэмжиж АНУ-ын “Хүүхэд бүрт нэг зөөврийн компьютер” (“One laptop per Child”) ашгийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээг 2007 оны 11 дүгээр сард байгуулав. 

Дэлгэрэнгүй

2007 ОНЫ 7 ДУГААР САР

Салбарын бүтцийн өөрчлөлттэй холбогдуудан Монгол Улсын Засгийн газар болон БНСУ-ын Кореа Телеком компанитай 2015 он хүртэлх 20 жилийн хугацаатай байгуулсан гэрээнд өөрчлөлт оруулав. БНСУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар “Засгийн газрын мэдээллийн нэгдсэн төв байгуулах” төслийг хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцээрийг 2007 оны 7 дугаар сарын 16-21-ний өдрүүдэд хийж, харилцан тохиролцооны бичигт хоёр тал гарын үсэг зурав. Ази, Номхон далайн Цахилгаан холбооны байгууллага /АНДЦХБ/, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо /ХХЗХ/ байгуллагуудтай хамтран Ази, Номхон далайн орнуудын Мэдээлэл, харилцаа холбооны стандартчиллын олон улсын бага хурлыг 2007 оны 7 дугаар сарын 24-26-ны өдрүүдэд Их тэнгэр цогцолборт зохион байгуулав. Бага хуралд Япон, Филиппин, БНЭУ, БНХАУ зэрэг 20 улсын 90 гаруй төлөөлөгчид оролцсон томоохон арга хэмжээ болов.

Дэлгэрэнгүй

2007 ОНЫ 6 ДУГААР САР

Дэд дарга Л.Баяраа өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөж, Ерөнхий сайдын 2007 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 59 дүгээр захирамжаар Жиймэнгийн Сансар дэд даргаар томилогдов.

Дэлгэрэнгүй

Showing 1-9 of 24 results